Vaše lepší cesta
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Politika kvality, ochrany životního prostředí a BOZP

Vedení společnosti FREKOMOS s.r.o. se zavazuje vytvářet podmínky a zdroje potřebné pro naplnění politiky a cílů integrovaného systému managementu kvality, environmentu
a BOZP, pro zajištění plnění požadavků zákazníků, majitelů a pracovníků společnosti a pro zabezpečení funkčnosti a trvalého zlepšování systému managementu:

 • sledovat požadavky zákazníka,
 • plnit požadavky právních předpisů a jiné požadavky
 • plánovat, realizovat, analyzovat a neustále vyhodnocovat účinnost a efektivitu integrovaného systému managementu a realizačních procesů,
 • prevencí rizik a znečišťování předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí,
 • zajišťovat prevenci, realizovat nápravná opatření a hodnotit jejich účinnost a efektivitu,
 • zajistit potřebnou kvalifikaci a odborné znalosti pracovníků,
 • řídit a motivovat pracovníky ke zlepšování integrovaného systému managementu kvality, environmentu a BOZP, komunikace, pracovních vztahů, preventivních a inovačních podnětů,
 • neustálé zlepšovat úroveň ochrany životního prostředí v souladu s nejnovějšími technickými poznatky, očekáváním našich zákazníků a požadavky právních předpisů,
 • při dopravních stavbách minimalizovat negativní dopady realizovaných činností na životní prostředí,
 • zajistit dostupnost dalších potřebných zdrojů.
 • Zvyšovat poddíl recyklace odpadů a minimalizovat jejich produkci, udržovat čistá pracoviště a minimializovaz ekologickou stopu
 • Neustále zlepšování systému Enirnmentálního managementu pro zvýšení jeho environmentální výkonosti.

Vedení společnosti očekává od svých pracovníků:

 • odvádění kvalitní a poctivé práce tak, aby mohli být hrdí na své výsledky,
 • aktivní zájem o plnění požadavků a očekávání zákazníků,
 • úsilí o kvalitu každé činnosti a zvyšování firemní kultury,
 • soustavný monitoring, vyhodnocování a zlepšování kvality produktů,
 • osobní odpovědnost, snahu o sebevzdělávání,
 • vlastní přispění při prevenci neshod, snižování nákladů a zvyšování efektivity,
 • ztotožnění se s plněním vytýčených cílů a zajištění prosperity společnosti,
 • plnění požadavků právních předpisů na ochranu životního prostředí,
 • plnění požadavků na prevenci rizik a znečišťování v oblasti ochrany životního prostředí,
 • dodržování požadavků na prevenci a BOZP.

Politika systému managementu bude pravidelně vyhodnocována a přezkoumávána.

 

Ve Valašském Meziříčí 1.11.2017

Odkazy na spolupracující firmy

Rychlý kontakt

Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
Tel: +420 571 616 755
Fax: +420 571 616 755
email: frekomos@frekomos.cz

Vybrané dokumenty

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Video