Recyklace za horka

Obnova a zesílení krytů vozovek recyklací za horka na místě

- - -Recyklace za horka na místě je nízkoodpadová technologie snižující zásadně množství vstupních surovin při rekonstrukcích obrusných a ložních vrstev komunikací.

Touto progresivní technologií dochází k přetvarování a jakostnímu vylepšení stávající asfaltové vrstvy a ve stejném pracovním cyklu je možné současně položit i novou obrusnou vrstvu (REMIX PLUS).

 

Přednosti recyklace za horka na místě

 

Technologie a oblasti použití

Strojní soupravu pro recyklaci za horka tvoří předehřívače, které recyklovanou vrstvu vozovky pozvolna nahřívají na potřebnou teplotu pomocí propanbutanových infrazářičů, remixer, který ohřátou vrstvu rozpojí frézovacím bubnem a takto získanou směs dokonale promíchá i s případnými přidanými komponenty (asfalt, kamenivo, asfaltová směs). Finální částí remixeru jsou dvě nezávislé vyhřívané lišty, které homogenizovanou směs rozprostírají, profilují a předhutňují.

Dohutnění recyklované vrstvy nebou souvrství je provedeno dvěma tandemovými silničními válci.

Popsaná technologie umožňuje v podstatě provedení čtyř základních variant recyklace asfaltových vrstev za horka.

Nejpoúživanější technologické varianty recyklace za horka na místě jsou REMIX a REMIX PLUS, měně časté technologické varianty jsou RESHAPE a REPAVE.

 

Remix

Přetvarování stávající vrstvy vozovky recyklací a současně jakostní zlepšení asfaltové směsi.

Původní asfaltová vrstva se upravuje na požadované fyzikálně–mechanické vlastnosti přidáním potřebných komponentů. Konstrukce remixeru umožňuje přidávání asfaltového pojiva a asfaltové směsi podle předepsané receptury.

Technologie REMIX se skládá z následujících kroků:

 

Remix plus

Přetvarování krytu vozovky recyklací s jakostním zlepšením stávající asfaltové vrstvy a současnou pokládkou nové obrusné vrstvy

Při použití technologie REMIX PLUS jsou pokládány dvě asfaltové vrstvy současně. Původní vrstva vozovky se upraví technologií REMIX pomocí přidání potřebných komponentů na základní recyklovanou ložnou vrstvu a na ní se klade v jednom pracovním cyklu nová plusová obrusná vrstva.

Technologie REMIX PLUS se skládá z následujících kroků:

 

 

Oprava podélných trhlin a spár – SPÁROVÝ REMIX

Podélné trhliny a otevřené pracovní spáry jsou častým jevem na našich silnicích (nejčastěji vznikají v napojení jednotlivých jízdních pruhů). Nedojde-li ke včasnému odstranění těchto poruch dochází k postupné degradaci obrusné vrstvy, vzniku výtluků a ke snížení životnosti celé vozovky.

V případě oprav poruch podélných a pracovních spár je používán remixer s pevnou pracovní šířkou 300mm, 500mm, 600mm nebo 1000 mm podle šířky poruchy a použitého zařízení. Při recyklaci za horka je komunikace předehřáta infrazářiči remixeru do hloubky 60 – 70 mm, samotná recyklace se realizuje v hloubce 30 – 40 mm. Při recyklaci za horka je povrch vozovky nahříván propanbutanovými zářiči remixéru. Nahřátá vrstva je remixerem rozpojena a obohacena dávkováním asfaltové emulze a nové obalované asfaltové směsi. Rozpojením až nahřáté vrstvy nedochází k poškozování zrn kameniva ve směsi jako při běžném frézování za studena, proto není potřeba upravovat křivku zrnitosti přidáním nového kameniva. Upravená směs je následně rozprostřena a předhutněna lištou remixeru. Takto provedená oprava je nakonec zhutněna tandemovým silničním válcem.