Zlepšování zemin

Zlepšování zemin

- - -Při výstavbě zemních konstrukcí inženýrských i pozemních staveb se v současnosti používá progresivní technologie úprav nevhodných zemin s příměsí hydraulických pojiv. Použitím této technologie dochází k fyzikálně-technickým procesům mezi CaO a jílovými minerály za přítomnosti vody, což vede především k výraznému nárůstu únosnosti zemin, ale taky ke snižování namrzavosti a náchylnosti k objemovým změnám, k poklesu původní polní vlhkosti a ke zlepšení podmínek zhutňování.

 

- - -Použití technologie úprav zemin hydraulickými pojivy ve specifických podmínkách nevhodných stavenišť výrazně zefektivňuje provádění zemních prací, snižuje náklady na výstavbu, zkracuje dobu výstavby a zajišťuje vysokou výstupní kvalitu díla. Díky této technologii není nutné provádět nákladná druhotná sanační opatření, jako je výměna nevhodných zemin – odtěžení, odvezení, uložení na skládky a následné dovezení a uložení vhodných zemin. Určení druhu pojiva, tloušťky vrstev a návrh směsi je třeba vždy provést na základě souboru průkazných zkoušek.